preventie schooluitval

BETER TEN HALVE GEKEERD …

Er is volop kennis over leerlingen met het potentieel om drop-out te worden. Onderzoek laat zien dat de kans op voortijdig schoolverlaten het grootst is bij jongeren met een lage Citoscore. Bovenaan de lijst van potentiële drop-outs staat de leerling die de lagere school verlaat en overstapt naar het vmbo én dit doet met een Citoscore die de onderste niveaus aangeeft. De grootste uitval vindt plaats in het middelbaar beroepsonderwijs. Van iedere 100 leerlingen die van start gaan in het onderwijs, haalt meer dan 25% geen startkwalificatie.

WAT BIEDEN WIJ?

duif - curacao - 2013 - a.g.broek- reductionTrajecten ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten: programma’s die het leervermogen en leerplezier van leerlingen daadkrachtig uitbouwen. Om succesvol het hoofd te bieden aan voortijdig school­verlaten moet preventief gehandeld worden. Er moet op de eerste signalen van schooluitval worden gereageerd.
Preventie betekent op cruciale momenten en voortdurend de potentiële drop-out ondersteunen. Niet wachten tot het moment dat de leerling uit het onderwijs stapt. Zulke cruciale momenten zijn de overgangen van het basisonderwijs naar het vmbo en van het vmbo naar het middelbaar beroepsonderwijs. Risicojongeren kunnen met een stevige steun in de rug deze overstappen maken. Hiermee wordt het risico verkleind dat zij voortijdig de school ver­laten. 

Vraag ons om de trajecten te presenteren dan weet u binnen een uur waar u aan toe bent!

VOOR WIE?  Wij bieden programma’s voor:

 • leerlingen die overstappen van het basisonderwijs naar vmbo;
 • leerlingen die van het vmbo overstappen naar het mbo;
 • docenten van vmbo- en/of mbo- leerlingen.

Wij bieden programma’s voor:

 1. leerlingen én docenten
 2. alleen docenten, opdat zij zélf aan de slag kunnen gaan met hun leerlingen

HOE HELPEN WIJ?

 1. programma voor leerlingen én docenten

uitgangspunten:

 • concreet en tastbaar:
  Leerlingen op vmbo- en mbo-niveau verwerken leerstof over het algemeen op een concrete manier. Zij hebben moeite met het zoeken naar en verwerken van informatie. Zij willen dan ook tastbaar toepassen, realistische voorbeelden bedenken, oefenen met sterk zintuiglijke invulling.
 • orde en regel:
  Leerlingen op vmbo- en mbo-niveau hebben moeite met het beoordelen van informatie op hun bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Een struikelblok is ook het toepassen van activiteiten die het verwerkingsproces reguleren: plannen en afstemmen, bijsturen, controleren en evalueren.
 • opbouwend:
  Naast het aanscherpen van de genoemde zogeheten ‘regulatievaardigheden’ hebben leerlingen op vmbo- en mboniveau veel baat bij het verbeteren van ‘motivationele aspecten’ als zelfwaardering, concentratievermogen, vertrouwen in eigen kunnen, inspanning verrichten, uitdagingen oppakken, nieuwe mensen en situaties opzoeken.

programmavorm & -inhoud:
Het programma is opgebouwd uit dagdelen van elk maximaal 2,5 uur, verspreid over enkele maanden van het schooljaar. In de dagdelen zal de op- en uitbouw van de genoemde vaardigheden en persoonlijke deelaspecten centraal staan. Vervolgens kan in opvolgende dagen door de leerlingen zélf de verworven inzichten in de praktijk worden gebracht. Eveneens zal een intensieve procesevaluatie plaatsvinden. De ‘praktijkervaringen’ van de leerlingen worden door en met de leerlingen onder de loep genomen. Ook dit onderdeel zal als zodanig evenzeer een versterking van de betreffende vaardigheden met zich meebrengen.

trupial - curacao - 2013 - agbroek - reductionOm iedere leerling zo intensief mogelijk te begeleiden en vormen van samenwerken en gemeenschappelijk beleven ruimte te geven, wordt geopteerd voor groepen van elk maximaal  10 leerlingen. In elke bijeenkomst zal één van bovengenoemde kernvaardigheden centraal staan. Er wordt vooral naar gestreefd om de specifieke kernvaardigheden bij de leerlingen te versterken door de leerlingen deze vaardigheden intensief te laten verkennen, zowel buiten zichzelf als in zichzelf.

De leerlingen worden op gepast uitdagende wijze verder vertrouwd gemaakt met de vaardigheden. Deze worden enerzijds gepresenteerd als bijzondere voorwaarde om deugdelijk te kunnen functioneren (onder meer op een school) en anderzijds als zo ‘alledaags’ en ‘vertrouwd’ dat iedere leerling er ruimschoots op blijkt te kunnen voortbouwen.

Aan de docenten worden stevige handreikingen gedaan om geïnformeerd te worden over wat hun leerlingen aan kennis en vaardigheden verwerven in het traject.
Een intake gaat vooraf aan het programma. Het programma wordt afgerond met een evaluatie in verschillende vormen. Niet alleen is ‘evalueren’ een kernvaardigheid die in een van de dagdelen centraal staat. Het spreekt dat óók zal worden gevraagd naar de mening van de leerlingen over het programma in z’n geheel.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de eigen onderwijslocatie.

2. programma alleen voor docenten

de hoofdelementen van dit traject van enkele dagdelen zijn als volgt.
Docenten:

 • verbreden kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van het instrueren en begeleiden van leerlingen die dreigen uit te vallen;
 • verdiepen van mogelijkheden van omgaan met weerstand en demotivatie;
 • versterken bij leerlingen van het stellen van reële doelen, het tonen van durf en doorzettingsvermogen, én het inschatten van risico’s;
 • oriënteren zich actief op het leerlingentraject om schooluitval te reduceren;
 • verkennen de mogelijkheden om de eigen structuurmogelijkheden te integreren in reguliere onderwijs.

 projectuitvoering – WIE ZIJN WIJ?

KLASSE! kent goed opgeleide professionals met een brede ervaring op vele terreinen van onderwijs en opvoeding, zowel individueel als in groepsverband, voor particulieren, bedrijfsleven, not-for-profit sector.

We bieden klasse-oplossingen in raad en daad. We delen onze kennis en vaardigheden in individuele begeleiding, lezingen en presentaties, workshops, sparringsessies en trainingen, in leer- en lesmateriaal, in onderzoek en advisering: mail ons of bel ons: we bieden maatwerk.

Vraag ons om de trajecten te presenteren, dan weet U binnen een uur waar u aan toe bent!