Nederlands als vreemde taal

DÁT KRIJG JE WEL ONDER DE KNIE 

Men spreekt van één lot en verschillende loten,
maar ‘t meervoud van pot is natuurlijk geen poten.
Zo zegt men ook altijd, één vat en twee vaten,
maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen?
Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog.
Maar zeg nu bij wiegen beslist niet: ik woog,
want woog is nog altijd afkomstig van wegen,
maar is dan ‘ik voog’ een vervoeging van vegen?

         lees hier verder voor het hele gedicht.

VOOR WIE?
Voor iedereen

 • die voor langere tijd of voorgoed in Nederland komt wonen en voor wie het Nederlands níet de moedertaal is;
 • die de beheersing van het Nederlands wil verbeteren, bijvoorbeeld om de eigen kinderen te volgen, wanneer zij Nederlands spreken;
 • waarvan het werk vereist dat u beter Nederlands spreekt, zodat u collega’s en klanten goed begrijpt;
 • die zich thuis wil voelen in Nederland.

 Kortom, wanneer het spreken, luisteren, schrijven en/of lezen in het Nederlands op een hoger niveau moeten worden gebracht …
… dan is het tijd voor KLASSE!

We bieden klasse-oplossingen in raad en daad. We delen onze kennis en vaardigheden in individuele begeleiding, lezingen en presentaties, workshops, sparringsessies en trainingen, in leer- en lesmateriaal, in onderzoek en advisering: mail ons of bel ons: we bieden maatwerk.

palm - agbroek - 2013 - reductionWAT BIEDEN WIJ?

 • Wij verzorgen taalverbeteringstrajecten voor mensen die het Nederlands als vreemde taal aanleren en al een basiskennis van die taal bezitten.
 • Wij bieden een individueel traject dat wordt aangestuurd door behoeften, eisen en mogelijkheden van de persoon en van zijn of haar werk- en thuisomgeving.
 • Afhankelijk van de vereisten ligt het accent op het verbeteren van spreken, luisteren, schrijven en/of lezen.
 • In de trajecten werken wij niet alleen aan de verbetering van taalvaardigheden, maar ook aan sociaal-emotionele aspecten en competenties van taalverwerving én aan het wonen en werken in Nederland.
 • Het traject is op uiteenlopende, dikwijls zeer verrassende wijzen gekoppeld aan het werk en aan de werkomgeving.
 • Het traject neemt de mogelijkheden van de thuisomgeving mee.
 • Het traject intensiveert contacten met moedertaalgebruikers van het Nederlands.

Een traject kent in principe minimaal twaalf  contactmomenten; een contactmoment is  maximaal 2 klokuren. Een traject vereist bij voorkeur één contactmoment per week.

WAT ZULLEN DE KOSTEN ZIJN?
Er vindt een uitgebreide intake plaats, waarin wij niet alleen de taalbeheersing in beeld brengen,  maar ook zicht krijgen op de mogelijkheden die werk en de thuissituatie bieden om de beheersing van het Nederlands te verbeteren.
De kosten van deze intake, inclusief een nulmeting en het opstellen van een individueel handelingsplan: euro 60 per uur.
Na de intake wordt in samenspraak een individueel traject ontworpen.

Een traject heeft als uurprijs: Euro 57,50, (een uitloop naar Euro 75 is mogelijk wanneer de begeleiding dit vereist). Bepaalde leer- en werkactiviteiten kunnen additionele kosten met zich meebrengen, hierover is tijdig vooraf overleg.
Er moet rekening worden gehouden met een beperkt bedrag t.b.v. lesmateriaal van uiteenlopende aard, maximaal euro 100.

WIE ZIJN WIJ?
KLASSE! kent goed opgeleide professionals met een brede onderwijservaring met mensen
voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Deze trajecten vormen een integraal onderdeel van onze praktijk als professioneel trainer en begeleider op vele terreinen van onderwijs en opvoeding, zowel individueel als in groepsverband, voor particulieren, bedrijfsleven, not-for-profit sector.